myelza

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aankopen gedaan door een bezoeker/natuurlijke persoon (hierna: KLANT) op de www.myElza.com website (hierna: “Site”) van E.L.G.A. SPRL, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0657.750.862, met maatschappelijke zetel te Oppemlaan, 12/6 - 1150 Woluwe-saint-Pierre, België, e-mail: info@myElza.com (hierna: “Verkoper”).

 

BELANGRIJK

Elke bestelling die op de site geplaatst wordt impliceert ontegensprekelijk de volledige aanvaarding van deze voorwaarden door de KLANT.

 

Artikel 1. DEFINITIE

De onderstaande termen,  gebruikt in de voorwaarden, hebben de volgende betekenis :

  •          « KLANT » : betekent de wederpartij van de VERKOPER die garandeert gecategoriseerd te zijn als consument zoals gedefinieerd door de Belgische wet en jurisprudentie. Zodoende wordt uitdrukkelijk bepaald dat de KLANT geen handels of commerciële activiteit uitoefent.
  •          « LEVERING » : verwijst naar de eerste aanbieding op het afleveradres, dat voorzien werd in de bestelling, van de door de KLANT bestelde ARTIKELEN.
  •          « ARTIKELEN » : betekent het geheel van alle producten die beschikbaar zijn op de SITE.

Artikel 2. OBJECT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van ARTIKELEN door de VERKOPER aan zijn KLANTEN.

De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE bedoeld is voor consumenten en dat professionelen contact dienen op te nemen met de verkoopdienst van de VERKOPER om te kunnen genieten van bijzondere contractuele voorwaarden.

Artikel 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De KLANT stemt ermee in om zorgvuldig deze voorwaarden te lezen en te accepteren alvorens over te gaan tot betaling van ARTIKELEN die besteld werden op de SITE. Er wordt onderaan op elke pagina naar deze voorwaarden verwezen via een koppeling en ze moeten geraadpleegd worden alvorens te bestellen. De KLANT wordt gevraagd deze voorwaarden aandachtig te lezen, te downloaden, af te drukken en een kopie ervan te bewaren.

De VERKOPER adviseert de KLANT om voor elke nieuwe bestelling de voorwaarden te lezen, de nieuwste versie van de voorwaarden is van toepassing op alle nieuwe bestellingen van ARTIKELEN. Door op de eerste knop te klikken om te bestellen en daarna op de tweede om de bestelling te bevestigen erkent de KLANT de voorwaarden te hebben gelezen en deze volledig en ontegensprekelijk te aanvaarden.

 

Artikel 4. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT – AANKOPEN VAN ARTIKELEN OP DE SITE

Om een ARTIKEL te kunnen kopen moet de KLANT over de benodigde juridische capaciteiten beschikken en minimaal 18 jaar oud zijn of indien het een minderjarige betreft in staat zijn de goedkeuring van zijn wettelijke vertegenwoordigers te rechtvaardigen.

De KLANT wordt gevraagd om de nodige informatie te verstekken om hem te kunnen identificeren door het invullen van het  ter beschikking zijnde formulier op de SITE.  Het sterretje (*) geeft de verplichte velden aan die door de KLANT dienen ingevuld worden wil zijn bestelling behandeld worden door de VERKOPER.  De KLANT kan de status van zijn bestelling nakijken op de SITE. De KLANT kan op elk gewenst moment contact opnemen met de verkoopdienst van de VERKOPER per e-mail op info@myElza.com om informatie te krijgen over de status van zijn bestelling.

De informatie verstrekt door de KLANT aan de VERKOPER dient volledig, juist en actueel te zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht om aan de KLANT te vragen om zijn identiteit, zijn in aanmerking komen en de door hem verstrekte gegevens te bevestigen met alle hiervoor geschikte middelen.

Artikel 5. BESTELLINGEN

Artikel 5.1 Kenmerken van de artikelen

De VERKOPER streeft ernaar om zowel de belangrijkste kenmerken van de ARTIKELEN (beschikbaar op de SITE onder de vorm van informatiefiches) als de verplichte informatie, die de KLANT moet krijgen volgens de toepasselijke wetgeving, zo duidelijk mogelijk te presenteren.

De KLANT verbind zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen op de site.

De VERKOPER behoudt zich het recht om de selectie van beschikbare ARTIKELEN op de SITE aan te passen, met name in betrekking op beperkingen gerelateerd aan zijn leveranciers.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de SITE zijn alle door de VERKOPER verkochte ARTIKELEN nieuw en voldoen ze aan de Europese wetgeving en aan de normen die van toepassing zijn in België.

Artikel 5.2 Bestelproces

De bestelling van de ARTIKELEN wordt rechtstreeks op de SITE gedaan. Om een bestelling te plaatsen moet de KLANT de volgende stappen doorlopen (let wel, afhankelijk van de startpagina van de KLANT kunnen deze stappen lichtjes afwijken).

5.2.1 Selectie van de ARTIKELEN en aankoopopties

De Klant moet het ARTIKEL(EN) van zijn keuze selecteren door erop te klikken en de kenmerken en de gewenste hoeveelheid aan te duiden. Na het selecteren van het ARTIKEL wordt dit in het mandje van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan zoveel ARTIKELEN als hij wenst toevoegen aan zijn mandje.

5.2.2 Bestellingen

Eenmaal de ARTIKELEN geselecteerd en in het mandje geplaatst zijn moet de KLANT op het mandje klikken en nakijken of de inhoud ervan correct is. De KLANT zal gevraagd worden zich aan te melden of te registreren indien hij dit nog niet gedaan heeft.

Zodra de KLANT de inhoud van het mandje gevalideerd heeft en hij zich aangemeld/geregistreerd heeft verschijnt er een automatisch ingevuld online formulier dat de prijs, de BTW en, in voorkomend geval, de verzendkosten herneemt.

De KLANT dient de inhoud van de bestelling (inclusief de hoeveelheid, de eigenschappen en de referenties van de bestelde ARTIKELEN, het facturatieadres, de betaalwijze en de prijs) te controleren alvorens de inhoud ervan te valideren.

Vervolgens kan de KLANT overgaan tot de betaling van de ARTIKELEN door de instructies te volgen op de SITE en alle benodigde informatie voor de levering en facturatie van de ARTIKELEN te voorzien.

Voor de ARTIKELEN waarvoor opties beschikbaar zijn, worden deze specifieke referenties weergegeven als u de juiste opties geselecteerd hebt.

Bestellingen dienen alle informatie nodig voor de goede behandeling van het order te bevatten.

De KLANT dient tevens de gekozen leveringsmethode aan te duiden.

5.2.3 Ontvangstbewijs

Zodra alle bovenstaande stappen voltooid zijn verschijnt er een pagina op de SITE met de ontvangstbevestiging voor de KLANT van zijn bestelling.  Een kopie van deze ontvangstbevestiging wordt automatisch verstuurd aan de KLANT per e-mail indien het via het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres correct is.

De VERKOPER verstuurd geen orderbevestiging per post of per fax.

5.2.4 Facturatie

Tijdens het bestelproces is de KLANT gehouden de informatie die nodig is voor de facturatie te verstrekken (Het sterretje (*) geeft de verplichte velden aan die door de KLANT dienen ingevuld worden wil zijn bestelling behandeld worden door de VERKOPER).

De KLANT moet met name alle informatie aangaande de LEVERING, in het bijzonder het exacte leveringsadres en indien van toepassing de toegangscode tot het adres, voorzien.

Vervolgens dient de KLANT de betalingswijze te kiezen. Noch de bestelling die de KLANT online doet, noch het ontvangstbewijs dat elektronisch door de VERKOPER aan de KLANT gestuurd werd vormen een factuur. Ongeacht de bestelling of de gebruikte betalingswijze zal de KLANT de originele factuur ontvangen in de colli samen met de LEVERING van de ARTIKELEN.

 

5.3 Datum van de bestelling

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de ontvangst van het order online bevestigd. De op de SITE aangegeven termijnen beginnen pas te lopen vanaf deze datum.

 

5.4 De Prijs

De KLANT zal voor alle ARTIKELEN de prijs, in euro en inclusief alle belastingen, alsook de van toepassing zijnde verzendkosten (afhankelijk van: het gewicht van de colli, zonder verpakking en geschenk, het adres van de LEVERING, de koerierdienst of de gekozen wijze van transport) terugvinden op de SITE.

De prijzen zijn inclusief, in het bijzonder de belasting op de toegevoegde waarde (BTW)tegen de koers die geldt op de datum van bestelling. Wijzigingen aan het van toepassing zijnde tarief kunnen een invloed hebben op de prijs van de ARTIKELEN vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe tarief.

Het van toepassing zijnde BTW- tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de waarde van het verkochte ARTIKEL.

De prijzen van de leveranciers van de VERKOPER zijn onderhavig aan wijzigingen. Dientengevolge kunnen de prijzen vermeld op de SITE wijzigen. Ze kunnen tevens gewijzigd worden in het geval van aanbiedingen of speciale acties.

De aangegeven prijzen zijn geldig, behalve in het geval van een grove fout. De van toepassing zijnde prijs is deze aangegeven op de SITE op de datum waarop de bestelling geplaatst werd door de KLANT.

 

5.5 Beschikbaarheid van de ARTIKELEN

Afhankelijk van het betrokken ARTIKEL, beheert de VERKOPER zijn stock volgens het “Just in time” principe. Hierom hangt de beschikbaarheid van het ARTIKEL, naargelang het geval, af van de voorraad van de VERKOPER.

De VERKOPER verbindt er zich toe aan de ontvangen bestellingen te voldoen onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de ARTIKELEN.

De beschikbaarheid van een ARTIKEL wordt in principe aangegeven op de pagina van het betrokken ARTIKEL.

De KLANTEN kunnen ook geïnformeerd worden over de aanvulling van een ARTIKEL door de VERKOPER.

In ieder geval verbindt de VERKOPER zich ertoe de KLANT onmiddellijk op de hoogte te brengen van het niet beschikbaar zijn van een ARTIKEL indien dit niet vermeld werd op het moment van de bestelling.

De VERKOPER kan, op vraag van de KLANT:

  • Hetzij voorstellen om alle ARTIKELEN samen te versturen op het moment dat het ARTIKEL(EN) dat niet op voorraad was weer beschikbaar is
  • Hetzij een gedeeltelijke levering uitvoeren van de ARTIKELEN die in eerste instantie beschikbaar zijn en de rest van de bestelling versturen van zodra de andere ARTIKELEN beschikbaar zijn, onder voorbehoudt van een duidelijke informatie aangaande de extra transportkosten die hieruit kunnen voortvloeien
  • Hetzij een ander ARTIKEL van gelijkaardige kwaliteit en prijs voorstellen, aanvaard door de KLANT. Indien de KLANT beslist om de bestelling van de ARTIKELEN die niet beschikbaar zijn te annuleren, krijgt hij de restitutie van alle bedragen betaald voor de niet beschikbare ARTIKELEN, onverwijld, doch uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na betaling.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

De voorwaarden van het herroepingsrecht vindt u in “het herroepingsrecht beleid’ in annex 1 van deze voorwaarden en zijn toegankelijk via een hyperlink onderaan elke pagina op de SITE.

  

Artikel 7. BETALING

7.1 Betalingsmethoden

De KLANT kan zijn ARTIKELEN online betalen op de SITE via de middelen voorgesteld door de VERKOPER.

De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij gemachtigd is de gekozen betalingsmethode te gebruiken.

De VERKOPER neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de online verzonden gegevens via de online betaling op de SITE te garanderen.

Het is precies hierom dat alle betalingsinformatie die ingegeven wordt op de SITE doorgestuurd wordt aan de bank van de SITE en niet op de SITE verwerkt wordt.

7.2 Betalingsdatum

In geval van een eenmalige betaling via kredietkaart wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd op het moment dat de bestelling ingegeven is op de SITE

In het geval van een gedeeltelijke levering wordt het totale bedrag ten vroegste bij de verzending van de eerste colli gedebiteerd van de rekening van de KLANT. Indien de KLANT besluit de bestelling van de niet beschikbare ARTIKELEN te annuleren wordt de restitutie uitgevoerd overeenkomstig de laatste alinea van artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden.

7.3 VERTRAGING OF WEIGERING VAN BETALING

Indien de bank weigert een kaart of een andere betaalmethode te debiteren, dient de KLANT contact op te nemen met de verkoopdienst van de VERKOPER om zijn bestelling te betalen via welke andere geldige betaalmethode dan ook.

In het geval waarin, voor welke reden dan ook, verzet, weigering of andere het overmaken van de som verschuldigd door de KLANT onmogelijk blijkt wordt de bestelling geannuleerd en de verkoop automatisch nietig verklaart.

 

Artikel 8 Bewijs en Archivering

Elk contract afgesloten met de KLANT voor een bedrag hoger dan €120 incl. BTW zal door de VERKOPER gearchiveerd worden voor een periode van tien (10) jaar overeenkomstig de wet ter bescherming van de consument.

De VERKOPER gaat akkoord met het archiveren van deze informatie teneinde transacties bij te houden en op vraag van de KLANT een kopie van het contract te kunnen voorzien.

In het geval van een geschil heeft de VERKOPER de mogelijkheid om te bewijzen dat zijn  elektronisch traceersysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transacties garandeert.

 

Artikel 9. Overdracht van eigendom

De VERKOPER blijft eigenaar van de geleverde ARTIKELEN tot de volledige betaling ervan uitgevoerd is door de KLANT.

De bovenstaande bepalingen vormen geen belemmering voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van ontvangst door hem of door een door hem aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, risico’s op verlies of beschadiging van de ARTIKELEN vallen onder het eigendomsvoorbehoud, alsmede de risico’s op schade die ze kunnen veroorzaken.

 

Artikel 10. Levering

De voorwaarden voor de LEVERING van ARTIKELEN zijn terug te vinden onder het ‘Leveringsbeleid’  bedoeld in annex 2 van deze voorwaarden en toegankelijk via een hyperlink onderaan elke pagina op de SITE.

 

Artikel 11. Verpakking

De ARTIKELEN worden verpakt overeenkomstig de geldende transportnormen met het oog op een maximale bescherming van de ARTIKELEN tijdens de LEVERING. De KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen te handhaven bij retourzendingen van ARTIKELEN volgens de voorwaarden vastgelegd in annex 1 – Herroepingsrecht.

 

Artikel 12. Garanties van conformiteit

De VERKOPER is verplicht om een ARTIKEL te leveren dat conform is aan, het is te verstaan het bedoelde gebruik van een soortgelijk goed, de beschrijving op de SITE. Deze conformiteit veronderstelt ook dat het ARTIKEL beschikt over de kwaliteiten die een koper terecht mag verwachten afgaande op de openbare verklaringen van de VERKOPER met inbegrip van die in advertenties en op etiketten.

In deze optiek is de VERKOPER gehouden te reageren op gebreken aangaande de conformiteit die bestaan op het tijdstip van afgifte en gebreken aangaande conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montage of installatie instructies voor zover deze voor zijn rekening waren of uitgevoerd werden onder zijn verantwoordelijkheid.

De actie die voortvloeit uit non-conformiteit verjaart na twee (2) jaar te tellen vanaf de LEVERING van het ARTIKEL.

 In geval van non-conformiteit kan de KLANT de vervanging of reparatie van het ARTIKEL vragen, naar eigen goeddunken. Echter, als de kosten van de keuze gemaakt door de KLANT duidelijk buiten proportie is ten opzichte van de andere optie, rekening houdend met de waarde van het ARTIKEL of de omvang van het probleem, kan de VERKOPER overgaan tot restitutie zonder de door de KLANT gekozen optie te volgen.

In de veronderstelling dat een reparatie of een vervanging onmogelijk zou zijn, verbind de VERKOPER zich ertoe over te gaan tot de restitutie van de kostprijs van het ARTIKEL binnen de 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde ARTIKEL en in ruil voor het retourneren van het ARTIKEL door de KLANT aan het volgende adres: Oppemlaan, 12/6 - 1150 Woluwe-saint-Pierre, België.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

De VERKOPER kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden in geval van het niet of gebrekkig naleven van de contractuele verplichtingen die toe te schrijven zijn aan de KLANT, met name bij het invoeren van zijn bestelling.

De VERKOPER kan niet aansprakelijk gehouden worden of beschouwd worden te hebben gefaald volgens de voorwaarden voor elke vertraging of niet-uitvoering, indien deze vertraging of niet-uitvoering veroorzaakt werd door een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken.

De VERKOPER heeft per definitie geen controle over de websites die onrechtstreeks of rechtstreeks gekoppeld zijn aan de SITE. Bijgevolg wordt iedere aansprakelijkheid aangaande de informatie die erop wordt gepubliceerd uitgesloten. Koppelingen naar websites van derden dienen enkel ter informatie, er wordt geen enkele garantie verstrekt voor hun inhoud.

 

Artikel 14. Persoonlijke gegevens

De VERKOPER verzamelt persoonlijke gegevens van zijn KLANTEN op de SITE, met inbegrip van het gebruik van cookies. De KLANT kan de cookies uitschakelen door de instructies van hun browser te volgen.

Gegevens die verzameld zijn door de VERKOPER worden gebruikt om orders die geplaatst zijn op de SITE te verwerken, de account van de KLANT te beheren, het analyseren van bestellingen en, indien deze optie geselecteerd werd door de KLANT, het sturen van brieven voor klantenwerving, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en/of informatie over speciale acties, behalve indien de KLANT beslist om dergelijke boodschappen niet meer te willen ontvangen van de VERKOPER.

De gegevens zullen door de VERKOPER in vertrouwen gehouden worden, overeenkomstig zijn verklaring bij de CNIL, voor de doeleinden van het contract en de uitvoering ervan met inachtneming van de wet.

De KLANT kan zich op elk moment uitschrijven via zijn account of door te klikken op de hyperlink voorzien onderaan bij elke aanbieding ontvangen per e-mail.

De gegevens kunnen, volledig of gedeeltelijk, worden overgemaakt aan dienstverleners of leveranciers die betrokken zijn bij het bestelproces. De VERKOPER kan, voor commerciële doeleinden, de namen en contactgegevens van zijn KLANTEN doorgeven aan zijn commerciële partners mits de KLANT hiervoor zijn toestemming gegeven heeft tijdens de registratie op de SITE.
De VERKOPER zal uitdrukkelijk vragen aan de KLANTEN of ze wensen dat hun persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden. KLANTEN kunnen om elk moment hun keuze wijzigen op de SITE of door contact op te nemen met de VERKOPER.

De VERKOPER kan ook aan zijn KLANTEN vragen of zij commerciële aanbiedingen willen ontvangen van zijn partners. Overeenkomstig de wet °78-17 van 6 januari 1978 aangaande computerbestanden en vrijheden heeft de KLANT een recht van toegang, rectificatie, verzet (om legitieme redenen) en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@myElza.com of per brief naar: Oppemlaan, 12/6 - 1150 Woluwe-saint-Pierre, België.

Het is vooropgesteld dat de KLANT zijn identiteit moet kunnen bewijzen, hetzij door het inscannen van een identiteitsbewijs, hetzij door het opsturen van een kopie van zijn identiteitskaart aan de VERKOPER.

 

Artikel 15. Klachten

Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet verstuurd worden naar het volgende adres: Oppemlaan, 12/6 - 1150 Woluwe-saint-Pierre, België of per e-mail aan: info@myElza.com

 

Artikel 16.  Intellectuele eigendom

Alle op de SITE gebruikte visuele en audio, alsook de onderliggende technologie zijn beschermd door auteursrecht en de wet op handelsmerken en/of patenten.

Deze elementen zijn exclusief eigendom van de VERKOPER. Iedereen die een website beheert en een directe hyperlink wenst te creëren moet hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de VERKOPER.

Deze toestemming zal in geen enkel geval permanent toegekend worden door de VERKOPER. De koppeling moet verwijdert worden op vraag van de VERKOPER. Koppelingen naar de SITE die gebruik maken van technieken zoals framing of integratie door middel van hyperlinks (in-lijn koppelen) zijn strikt verboden.

 

Artikel 17. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Wijzigingen in de wetgeving of bestuursrechtelijke bepalingen die in werking treden, of elk besluit van een bevoegde rechtbank die één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig maken doen geen afbreuk aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Een dergelijke wijziging of beslissing geeft de KLANT in geen enkel geval de toestemming de huidige algemene voorwaarden te negeren.

Alle voorwaarden die niet uitdrukkelijk hernomen zijn in deze algemene voorwaarden zullen beheert worden overeenkomstig de praktijken van de particulieren sector voor ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is.

Artikel 18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen op de SITE, zolang de SITE online beschikbaar is.

De algemene voorwaarden zijn duidelijk gedateerd en kunnen op elk moment gewijzigd en bijgewerkt worden door de VERKOPER. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze die op het moment van bestellen gelden.

Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op reeds aangekochte ARTIKELEN.

Artikel 19.  Rechtsgebied en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden als ook de relaties tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Belgisch recht.

In het geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van ons hoofdkantoor adres bevoegd. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/odr/. Wij behouden ons het recht voor om eventuele geschillen uitsluitend voorleggen aan de rechter.

Echter voor beroep te doen op het scheidsrecht of staatsapparaat zal, bij het optreden van een geschil met betrekking tot dit contract met inbegrip van de invloed ervan op de geldigheid, de voorkeur gegeven worden aan het onderhandelen in een geest van loyaliteit en ter goede trouw om tot een minnelijke schikking te komen.

De partij die het onderhandelingsproces wenst op te starten dient de andere partij per aangetekende brief, met ontvangstbevestiging, waarin de aard van het conflict vermeld wordt op de hoogte te stellen. Als op het einde van een termijn van vijftien (15) dagen de partijen geen consensus bereikt hebben zal het geschil voorgelegd worden aan de hierna aangewezen bevoegde gerechtelijke instanties.

Gedurende het gehele proces van de onderhandelingen en tot op het einde ervan onthouden de partijen zich van elke juridische actie tegen de andere partij en voor het conflict dat het voorwerp van de onderhandelingen is. De partijen mogen bij wijze van uitzondering een kort geding aanspannen bij de rechtbank of vragen om een verzoekschrift tot ordonnantie. Een eventueel kort geding of de tenuitvoerlegging van een procedure tot verzoekschrift houdt niet in dat de partijen afzien van de clausule van minnelijke schikking behalve indien het tegenovergestelde uitgedrukt wordt.

ANNEX 1

Herroepingsrecht beleid

Principe van het herroepingsrecht

De KLANT heeft het recht om het ARTIKEL ter retourneren aan de VERKOPER, of een door deze laatste aangewezen persoon, zonder buitenissige vertraging en uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na het meedelen van zijn beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Bedenktijd

De bedenktijd verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT of een derde, andere dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het ARTIKEL fysiek in bezit neemt.

Als de bestelling van de KLANT meerdere ARTIKELEN bevat en deze ARTIKELEN worden afzonderlijk geleverd, zal de bedenktijd verstrijken veertien (14) dagen na de dag waarop de KLANT of een derde partij ander dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT het laatste ARTIKEL fysiek in bezit neemt.

Kennisgeving van het herroepingsrecht

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de KLANT zijn beslissing hieromtrent meedelen door middel van een verklaring, verstoken van ondubbelzinnigheid gericht aan: Oppemlaan, 12/6 - 1150 Woluwe-saint-Pierre, België of per e-mail aan info@myElza.com met behulp van onderstaand formulier:

 

HERROEPINSFORMULIER

Ter attentie van (gegevens van de  VERKOPER)

E-mailadres van de VERKOPER*:

Bij deze stel ik u op de hoogte dat ik beroep wenst te doen op mijn herroepingsrecht voor het contract aangaande de verkoop van het hieronder vermelde ARTIKEL:

Artikelreferentie:

Factuurnummer:

Bestelbon nr. :

-          Besteld op (________________) / ontvangen op (________________)

-          Betalingsmethode:

-          Naam van de KLANT en in voorkomend geval die van de ontvanger van de bestelling

-          Adres van de KLANT

-          Leveringsadres

-          Handtekening van de KLANT (behalve indien overgemaakt via e-mail)

-          Datum

Om de bedenktijd te respecteren dient de KLANT zijn mededeling met betrekking tot het uitoefenen van zijn herroepingsrecht te versturen voor het verstrijken van de bedenktijd.

Gevolgen van herroeping

In geval van herroeping door de KLANT verbindt de VERKOPER er zich toe alle reeds betaalde sommen, inclusief verzendkosten, zonder onnodige vertragingen en in elk geval uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, te tellen vanaf de dag dat de VERKOPER op de hoogte werd gebracht van het feit dat de KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, terug te betalen.

De VERKOPER zal dezelfde betaalmiddelen gebruiken om over te gaan tot terugbetaling als deze die gebruikt werden door de KLANT bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk een andere methode aanvaardt, in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen voor de KLANT.

De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot hij de goederen ontvangen heeft of tot de KLANT hem een bewijs van verzending van de goederen levert, de weerhouden datum is deze van de eerste van deze acties.

Voorwaarden voor retournering

De KLANT dient zonder onnodige vertraging en, in ieder geval binnen de veertien (14) dagen na de kennisgeving beroep te doen op het herroepingsrecht het ARTIKEL retourneren aan: Oppemlaan 12,6 - 1150 Brussel, België. De KLANT wordt geacht voldaan te hebben aan deze termijn indien hij/zij het ARTIKEL voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Retourneringskosten

De kosten voor het retourneren van het ARTIKEL zijn voor rekening van de KLANT.

Staat van het geretourneerde goed

Het ARTIKEL dient volgens de instructies van de VERKOPER worden teruggestuurd met inbegrip van alle meegeleverde accessoires.

De KLANT is enkel verantwoordelijk voor waardeverminderingen van het goed die resulteren uit handelingen anders dan deze die nodig zijn om de aard, kenmerken en de goede werking van dit ARTIKEL te kunnen vaststellen. Met andere woorden de KLANT heeft de mogelijkheid het ARTIKEL te testen maar zou kunnen aansprakelijk gesteld worden indien hij/zij handelingen uitvoert anders dan deze die noodzakelijk zijn.

Verpakking

De ARTIKELEN zijn verpakt volgens de van kracht zijnde transportnormen, met het oog op een maximale bescherming van de ARTIKELEN tijdens de LEVERING. De KLANT dient dezelfde normen te respecteren bij het retourneren van het ARTIKEL. In dit opzicht wordt er aan de KLANT gevraagd om het ARTIKEL dat voor hem/haar niet voldoet te retourneren in de originele verpakking en in goede staat.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende veronderstellingen:

-          Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten

-          Levering van goederen die volgens de specificaties van de KLANT vervaardigt of duidelijk gepersonaliseerd zijn

-          Levering van goederen die kunnen bederven of snel verouderen

-          Levering van audio- of video-opnamen of verzegelde software, die geopend werd na levering, kranten, tijdschriften en magazines (behalve abonnementen)

-          Leveren van hosting diensten anders dan deze voor residentiële doeleinden, vervoer van goederen, verhuur van voertuigen, restauraties of diensten in verband met recreatieactiviteiten als de offerte een datum of een specifieke periode van uitvoering voorziet

-          Levering van goederen die naar hun aard onlosmakelijk gemengd worden met andere items

-          Levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen of ter bescherming van de gezondheid niet geretourneerd kunnen worden en die na ontvangst geopend werden door de KLANT

-          De levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs overeengekomen werd op het moment van het afsluiten van het verkoopcontract en waarvan de levering slecht kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de reële waarde afhangt van de schommelingen op de markten buiten de controle van de VERKOPER om

-          Levering van een digitale inhoud niet gematerialiseerd geleverd indien de uitvoering begonnen is met voorafgaandelijk akkoord van de consument, waarmee deze ook erkend hierdoor zijn/haar herroepingsrecht te verliezen

-          Contracten afgesloten op een openbare veiling

ANNEX 2

LEVERINGSBELEID

Leveringsgebied

De aangeboden ARTIKELEN worden geleverd op het door de KLANT opgegeven adres

Verzendtermijn

De termijnen voor het voorbereiden van een bestelling en dan het opstellen van de factuur, voor het verzenden van ARTIKELEN in voorraad worden vermeld op de SITE. Deze termijnen zijn exclusief weekends of feestdagen.

Een automatisch e-mailbericht zal aan de KLANT gestuurd worden op het moment dat de ARTIKELEN verstuurd worden, mits het e-mailadres opgegeven op het registratieformulier geldig is.

Termijnen & verzendkosten

Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER de KLANT de termijnen en de verzendopties aan die beschikbaar zijn voor de aangekochte ARTIKELEN.

De verzendkosten worden berekend op basis van de verzendmethode. Het bedrag van deze kosten zal betaald worden door de KLANT bovenop de kosten van de aangekochte ARTIKELEN.

Details aangaande de termijnen en verzendkosten kunnen teruggevonden worden op de SITE.

Leveringsvoorwaarden

De colli zal overhandigt worden aan de KLANT tegen ondertekening en na het voorleggen van een bewijs van identiteit. In geval van afwezigheid zal een bericht achtergelaten worden voor de KLANT om het toe te laten zijn colli te gaan afhalen op het postkantoor.

Problemen met de LEVERING

De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de voorziene leveringsdatum op het moment dat hij de transportmethode kiest, op het einde van het online bestelproces en alvorens de bestelling te bevestigen. Het is opgegeven dat de leveringen maximaal binnen de dertig (30) dagen plaatsvinden. Bij ontstentenis, moet de KLANT de VERKOPER in staat stellen binnen een redelijke termijn te leveren, in geval van niet-levering binnen deze periode kan hij het contract beëindigen.

De VERKOPER betaald zonder onnodige vertraging, te tellen vanaf de ontvangst van de brief van opzegging van de KLANT, het volledige bedrag betaald voor de ARTIKELEN, met inbegrip van de belastingen en verzendkosten, terug via dezelfde betalingsmethode die door de KLANT gebruikt werd om de ARTIKELEN aan te kopen.

De VERKOPER is aansprakelijk tot het ARTIKEL geleverd wordt aan de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT beschikt over een periode van drie (3) dagen om de vervoerder in kennis te stellen van eventuele schade of gedeeltelijke verliezen vastgesteld bij de levering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


fr nl en